Tissa Ở Phố Chợ

Vui thích không phóng dật …

Giáo lý này Thế Tôn dạy khi ngụ tại Kỳ Viên liên quan đến Trưởng lão Tissa ở phố chợ, tức Nigamavàsì Tissa. (more…)

Advertisements